Valtiopaivaasia HE 146/2009

HE 146/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki alueiden kehittämisestä

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1651/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1652/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rakennerahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1653/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1654/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

5. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1655/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alueiden kehittämisestä

2. Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

3. Laki rakennerahastolain muuttamisesta

4. Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2009

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Manelius

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2009 Poistettu PTK 77/2009 20
17.09.2009 Poistettu PTK 78/2009 21
18.09.2009 Päättynyt PTK 79/2009 19
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 22/2009 vp
Valmistunut

04.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 5. lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2009 Päättynyt PTK 120/2009 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2009 Keskeytetty PTK 123/2009 6
11.12.2009 Päättynyt PTK 124/2009 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2009