Valtiopaivaasia HE 151/2003

HE 151/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä

Päätökset

1. Ulkomaalaislaki

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
301/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 47 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
302/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
303/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki työsopimuslain 13 luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
304/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ulkomaalaislaki

2. Laki rikoslain 47 luvun muuttamisesta

3. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioista annetun lain muuttamisesta

4. Laki työsopimuslain 13 luvun 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.2003

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kantanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003 27
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/2004 vp
Valmistunut

02.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 151/2003 vp sisältyvä 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hallituksen esityksiin HE 28/2003 vp ja HE 151/2003 vp sisältyvien 1-3 lakiehdotuksen pohjalta hyväksytään 1-3 lakiehdotus muutettuina, että lakialoitteet LA 68/2003 vp, LA 126/2003 vp ja LA 163/2003 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 6/2003 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2004 vp
Valmistunut

05.03.2004

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 1/2004 vp
Valmistunut

09.03.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.04.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.2004 Keskeytetty PTK 39/2004 1 1
15.04.2004 Suureen valiokuntaan PTK 40/2004 1 1-37
Päätös

Valiokunnan ehdotusta ei hyväksytty muuttamattomana ja lakiehdotukset lähetettiin suureen valiokuntaan.

Huomautus

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen muutoin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena paitsi 73 ja 81 §:n osalta muutettuina. Hallituksen esitykseen sisältyvät 2.-4. lakiehdotus hyväksyttiin hallintovaliokunnan ehdotuksen mukaisina.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/2004 vp
Valmistunut

15.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ilmoitti, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään kolmanteen istuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2004 Päättynyt PTK 42/2004 1

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.2004 Keskeytetty PTK 45/2004 4
23.04.2004 Päättynyt PTK 47/2004 1 1-6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 28/2003 vp

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, hallituksen esitykseen HE 28/2003 vp sisältyvä 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun perimismahdollisuudesta maksun määräämisen lainvoimaisuuden puuttumisesta huolimatta sekä lakiehdotuksen 118 §:n 3 momentista, 119 §:n 3 momentista ja 120 §:n 3 momentista samoin kuin 133 §:n 4 momentista sekä 191 §:n 1 momentin 10 kohdasta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautuksen otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2004

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot