HE 159/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1183/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1184/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1185/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 52 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä

2. Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 ja 105 §:n muuttamisesta

4. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 52 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.2009 Päättynyt PTK 80/2009
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 24/2009 vp
Valmistunut

25.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuinaja että 4. lakiehdotus hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2009 Päättynyt PTK 115/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2009 Keskeytetty PTK 118/2009
04.12.2009 Päättynyt PTK 119/2009 4
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1.-3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2009

Vastaus
EV 212/2009 vp