HE 16/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki poliisilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1168/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kilpailulain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1169/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuluttajaturvallisuuslain 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1170/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki pelastuslain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1171/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rautatielain 78 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1172/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1173/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1174/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1175/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 62 §:n 1 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1176/2013
Päätös

Hyväksytty

10. Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1177/2013
Päätös

Hyväksytty

11. Laki jätelain 135 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1178/2013
Päätös

Hyväksytty

12. Laki biopankkilain 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1179/2013
Päätös

Hyväksytty

13. Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1180/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisilain muuttamisesta

2. Laki kilpailulain 37 §:n muuttamisesta

3. Laki kuluttajaturvallisuuslain 46 §:n muuttamisesta

4. Laki pelastuslain 41 §:n muuttamisesta

5. Laki rautatielain 78 §:n muuttamisesta

6. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta

7. Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

8. Laki eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

9. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 62 §:n kumoamisesta

10. Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 48 §:n muuttamisesta

11. Laki jätelain 135 §:n muuttamisesta

12. Laki biopankkilain 38 §:n muuttamisesta

13. Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meriniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.03.2013 Päättynyt PTK 28/2013
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 20/2013 vp
Valmistunut

10.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-13. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 33/2013 vp
Valmistunut

20.11.2013

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 21/2013 vp
Valmistunut

03.12.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2013 Poistettu PTK 127/2013
11.12.2013 Päättynyt PTK 128/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 5 luvun 54 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2013

Vastaus
EV 207/2013 vp