Valtiopaivaasia HE 161/2000

HE 161/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja perussäännön soveltamisesta

Vahvistettu

28.12.2000

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
1284/2000
Sopimussarja
55/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2000

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
1285/2000
Sopimussarja
57/2002
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö

Asetuksen voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
501/2002
Sopimussarja
56/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja perussäännön soveltamisesta

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.2000

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Linjanjohtaja Kiuru

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2000 Päättynyt PTK 127/2000 12
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 13/2000 vp
Valmistunut

08.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Roomassa 17 päivänä heinäkuuta 1998 tehdyn Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön, ja koska perussääntö koskee perustuslakia, se hyväksytään päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, että eduskunta hyväksyy annettavaksi perussäännön 103 artiklan 1 kappaleen mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Suomi suostuu ottamaan vastaan vankeusrangaistukseen tuomittuja henkilöitä suorittamaan rangaistuksensa Suomessa perussäännön 103 artiklan 1 kappaleen b kohdan perusteella ilmoitettavin ehdoin, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 § muutettuna, ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 45/2000 vp
Valmistunut

05.12.2000

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 16/2000 vp
Valmistunut

28.11.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 161/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2000 Päättynyt PTK 162/2000 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2000 Päättynyt PTK 172/2000 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen, joka koskee sopimuksen niiden määräysten hyväksymistä, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen ja kolmanteen ponteen sisältyvän ehdotuksen ilmoituksen antamisesta sekä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

1. lakiehdotus perustuslaki 95 § 2 momentti, 2. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Katso lausunto

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1. lakiehdotus perustuslaki 95 § 2 momentti, 2. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2000

​​​​