HE 161/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1429/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1430/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1431/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki työllisyyslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1432/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

3. Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki työllisyyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2001 Päättynyt PTK 109/2001
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 11/2001 vp
Valmistunut

23.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. - 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, ja että toimenpidealoitteet 32/2000 vp, 194/2001 vp ja 200/2001 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 139/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2001 Keskeytetty PTK 140/2001
30.11.2001 Päättynyt PTK 143/2001 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001
04.12.2001 Keskeytetty PTK 146/2001
05.12.2001 Päättynyt PTK 147/2001 3,4
Istuntopöytäkirjan sivu

25

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2001

Vastaus
EV 185/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot