Valtiopaivaasia HE 163/2010

HE 163/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1207/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1208/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä

2. Laki Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Lahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2010 Keskeytetty PTK 94/2010 7
06.10.2010 Päättynyt PTK 95/2010 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 45/2010 vp
Valmistunut

26.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 38/2010 vp
Valmistunut

16.11.2010

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 8/2010 vp
Valmistunut

10.11.2010

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 16/2010 vp
Valmistunut

10.11.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2010 Päättynyt PTK 123/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2010