HE 164/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
476/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
477/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

2. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.12.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2003 Päättynyt PTK 116/2003
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/2004 vp
Valmistunut

23.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 158 § ja johtolause muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 53/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.2004 Päättynyt PTK 54/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.05.2004 Päättynyt PTK 56/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.2004

Vastaus
EV 51/2004 vp