Valtiopaivaasia HE 164/2010

HE 164/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.08.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
951/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.08.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
952/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Vahvistettu

12.08.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
953/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki yliopistolain muuttamisesta

Vahvistettu

12.08.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
954/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.08.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
955/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

6. Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta

Vahvistettu

12.08.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
956/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

4. Laki yliopistolain muuttamisesta

5. Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.2010

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Karjalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2010 Päättynyt PTK 94/2010 8
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 14/2010 vp
Valmistunut

09.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina että hyväksytään uusi 6. lakiehdotus, että lakialoite 114/2010 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 60/2010 vp
Valmistunut

25.02.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 169/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 12 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1., 3. ja 4. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 35 §:n 5 momentista ja 43 §:n 4 momentista, 3. lakiehdotuksen 28 §:n 4 momentista ja 40 §:n 3 momentista sekä 4. lakiehdotuksen 45 §:n 4 momentista ja 90 a §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.07.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot