HE 167/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain, kolttalain sekä maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

2. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

3. Laki kolttalain muuttamisesta

4. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tolvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.2001 Päättynyt PTK 111/2001
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1.-3. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan niiden tarkastusoikeuksia koskevista säännöksistä perustuslain 10 §:n 3 momentin ja 124 §:n johdosta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin