Valtiopaivaasia HE 17/2005

HE 17/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Päätökset

1. Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
557/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki tuloverolain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
558/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
559/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.03.2005

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Laurila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.03.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.03.2005 Päättynyt PTK 30/2005 4
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/2005 vp
Valmistunut

16.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 2. ja 3. lakiehdotus, että lakialoite LA 40/2005 vp hylätään ja että hyväksytään kuusi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 25/2005 vp
Valmistunut

15.06.2005

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 17/2005 vp
Valmistunut

03.06.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 78/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2005 Päättynyt PTK 79/2005 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Keskeytetty PTK 80/2005 14
22.06.2005 Päättynyt PTK 81/2005 5 26-28
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 10 §:n 2 momentista ja 12 §:n 1 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot