HE 170/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
925/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
926/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
927/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

2. Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n muuttamisesta

3. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/2009 vp
Valmistunut

13.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 93/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.2009 Poistettu PTK 94/2009
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.11.2009 Päättynyt PTK 99/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.11.2009

Vastaus
EV 137/2009 vp