HE 175/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
902/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
903/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1996 Poistettu PTK 120/1996
11.10.1996 Päättynyt PTK 122/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3778

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/1996 vp
Valmistunut

30.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.10.1996 Päättynyt PTK 131/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.1996 Päättynyt PTK 133/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4298

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.1996 Päättynyt PTK 137/1996 6
Istuntopöytäkirjan sivu

4367

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.11.1996

Vastaus
EV 157/1996 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot