HE 175/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2008

Voimaantulo

01.06.2008

Säädöskokoelma
310/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Merenkulkuneuvos Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2008 Päättynyt PTK 3/2008
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 5/2008 vp
Valmistunut

03.04.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.04.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.04.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.2008 Päättynyt PTK 34/2008
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.04.2008 Päättynyt PTK 37/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.04.2008

Vastaus
EV 37/2008 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin