HE 178/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
313/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
314/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki metsälain muuttamisesta

Vahvistettu

23.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
315/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
316/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
317/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
318/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.03.2007

Voimaantulo

01.05.2007

Säädöskokoelma
319/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki metsälain muuttamisesta

4. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

6. Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta

7. Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Talvitie

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2006 Päättynyt PTK 98/2006
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 19/2006 vp
Valmistunut

25.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3. ja 5.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 149/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.02.2007 Päättynyt PTK 151/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2007 Päättynyt PTK 153/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.03.2007

Vastaus
EV 281/2006 vp