HE 18/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2001

Voimaantulo

01.08.2001

Säädöskokoelma
452/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Nurminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.03.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.03.2001 Päättynyt PTK 20/2001
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/2001 vp
Valmistunut

03.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.05.2001 Päättynyt PTK 55/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2001 Päättynyt PTK 59/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentista ja 10 b §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.05.2001

Vastaus
EV 42/2001 vp