Valtiopaivaasia HE 181/2010

HE 181/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.10.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Työmarkkinalakimies Luomajärvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2010 Päättynyt PTK 98/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 51/2010 vp
Valmistunut

13.01.2011

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos sen 57 §:n 3 momentin 5 kohdasta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huo mioon.

​​​​