Valtiopaivaasia HE 183/2014

HE 183/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1369/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1370/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1371/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1372/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1373/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

3. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 6 §:n muuttamisesta

4. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.2014

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.2014 Päättynyt PTK 97/2014 6
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 12/2014 vp
Valmistunut

04.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että toimenpidealoite TPA 49/2012 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 41/2014 vp
Valmistunut

25.11.2014

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 28/2014 vp
Valmistunut

14.11.2014

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 14/2014 vp
Valmistunut

18.11.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014 55
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2014 Päättynyt PTK 130/2014 30
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2014

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot