Valtiopaivaasia HE 185/2013

HE 185/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1237/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1238/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1239/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1240/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013 - 2015 annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1241/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 - 2015 annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1242/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta

4. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013 - 2015 annetun lain muuttamisesta

6. Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 - 2015 annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Rajamäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2013 Poistettu PTK 113/2013 3
19.11.2013 Päättynyt PTK 115/2013 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 32/2013 vp
Valmistunut

11.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 4.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 50/2012 vp, LA 56/2013 vp ja LA 69/2013 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2013 Keskeytetty PTK 128/2013 12
12.12.2013 Päättynyt PTK 129/2013 3 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Keskeytetty PTK 132/2013 7
17.12.2013 Päättynyt PTK 133/2013 3 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2013

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot