HE 198/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.04.2001

Voimaantulo

15.05.2001

Säädöskokoelma
350/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hilska-Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2000 Poistettu PTK 154/2000
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

27

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/2001 vp
Valmistunut

30.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 40/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.04.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2001 Päättynyt PTK 41/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.2001 Päättynyt PTK 45/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.2001

Vastaus
EV 32/2001 vp