HE 199/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista sekä leimaverolain 97 a §:n, kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n ja merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1262/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki leimaverolain 97 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1263/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1264/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1265/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista

2) Laki leimaverolain 97 a §:n muuttamisesta

3) Laki kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

4) Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3278

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 115/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3303

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 61/1993 vp
Valmistunut

23.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1993 Päättynyt PTK 150/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993 5
Istuntopöytäkirjan sivu

4466

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Keskeytynyt PTK 152/1993
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 5
Istuntopöytäkirjan sivu

4516

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot