HE 199/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki saatavien perinnästä

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
513/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
514/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
515/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
516/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki saatavien perinnästä

2) Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

3) Laki rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta

4) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4068

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 30/1998 vp
Valmistunut

12.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 207/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 208/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 209/1998
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

5. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.1999 Päättynyt PTK 213/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1999

Vastaus
EV 302/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 2