HE 20/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
295/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

23.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
296/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki lääkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.03.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2004 Päättynyt PTK 22/2004
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/2004 vp
Valmistunut

25.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.03.2004 Päättynyt PTK 34/2004 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.2004 Päättynyt PTK 37/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.2004

Vastaus
EV 33/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin