HE 201/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n ja asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.04.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
316/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.04.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
317/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n muuttamisesta

2. Laki asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.12.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2001 Päättynyt PTK 3/2001
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/2001 vp
Valmistunut

06.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään 1 lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 21/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2001 Poistettu PTK 23/2001
13.03.2001 Päättynyt PTK 24/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.03.2001 Päättynyt PTK 27/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.03.2001

Vastaus
EV 18/2001 vp