Valtiopaivaasia HE 203/2013

HE 203/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

11.05.2014

Säädöskokoelma
308/2014
Sopimussarja
42/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Voimaantulo

11.05.2014

Säädöskokoelma
309/2014
Sopimussarja
44/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Säädöskokoelma
310/2014
Sopimussarja
46/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2014

Säädöskokoelma
311/2014
Sopimussarja
48/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välinen isäntämaasopimus

Asetuksen voimaantulo

11.05.2014

Säädöskokoelma
364/2014
Sopimussarja
43/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välinen isäntämaasopimus

Asetuksen voimaantulo

11.05.2014

Säädöskokoelma
365/2014
Sopimussarja
45/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

3. Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta

4. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välinen isäntämaasopimus

2. Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välinen isäntämaasopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.2013

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Suvanto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013 35
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 2/2014 vp
Valmistunut

07.03.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut sopimukset ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.03.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2014 Päättynyt PTK 25/2014 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.2014 Päättynyt PTK 26/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.03.2014

​​​​