HE 205/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain sekä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

01.05.2013

Säädöskokoelma
264/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2013

Voimaantulo

01.05.2013

Säädöskokoelma
265/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merilain muuttamisesta

2. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kallinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2013 Päättynyt PTK 4/2013
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 4/2013 vp
Valmistunut

07.03.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.03.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 21/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.2013 Päättynyt PTK 22/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.2013 Päättynyt PTK 26/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.03.2013

Vastaus
EV 26/2013 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin