HE 21/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
645/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
646/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
647/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta

2. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pönkä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.03.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.2001 Päättynyt PTK 24/2001
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/2001 vp
Valmistunut

08.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2001 Päättynyt PTK 77/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2001 Keskeytetty PTK 83/2001
20.06.2001 Päättynyt PTK 84/2001 18,19
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2001

Vastaus
EV 83/2001 vp