HE 21/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2005

Voimaantulo

01.05.2005

Säädöskokoelma
28/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lahelma

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.03.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2004 vp
Valmistunut

14.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 139/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2004 Päättynyt PTK 140/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.2004 Päättynyt PTK 143/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 10 §:n 1 ja 4 momentista sekä voimaantulosäännöksen 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2004

Vastaus
EV 247/2004 vp