Valtiopaivaasia HE 210/2001

HE 210/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1471/2001
Päätös

Hyväksytty kiireellisenä

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1472/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.11.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hahto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.11.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2001 Päättynyt PTK 139/2001 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 24/2001 vp
Valmistunut

10.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus käsitellään perustuslain 73 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 59/2001 vp
Valmistunut

05.12.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.12.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2001 Päättynyt PTK 153/2001 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001 9
Päätös

Asian ensimmäisessä käsittelyssä päätetty ensimmäinen lakiehdotus julistettiin kiireelliseksi ja hyväksyttiin sekä toinen lakiehdotus hyväksyttiin.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

1. lakiehdotus perustuslaki 73 §, 2. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että 2. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ja että 1. lakiehdotus tulee käsitellä perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä mutta se voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan siitä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1. lakiehdotus perustuslaki 73 § 2 momentti, 2. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2001