Valtiopaivaasia HE 212/2000

HE 212/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen liittymisestä uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaan vuonna 1991 tarkistettuun kansainväliseen yleissopimukseen

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

28.03.2001

Voimaantulo

20.07.2001

Säädöskokoelma
278/2001
Sopimussarja
49/2001
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskeva kansainvälinen yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

20.07.2001

Säädöskokoelma
631/2001
Sopimussarja
50/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskeva kansainvälinen yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.12.2000

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2001 Päättynyt PTK 3/2001 12
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 1/2001 vp
Valmistunut

20.02.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Genevessä 19 päivänä maaliskuuta 1991 tehdyn uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.02.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.02.2001 Päättynyt PTK 15/2001 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.2001 Päättynyt PTK 16/2001 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen, joka koskee sopimuksen niiden määräysten hyväksymistä, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen sekä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2001

Vastaus
EV 9/2001 vp

​​​​