HE 213/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1220/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki terveydenhuoltolain 30 § muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1221/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1222/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1223/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1224/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki perusopetuslain 34 a §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1225/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki lukiolain 29 b §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1226/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 39 a §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1227/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kunnallisen eläkelain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1228/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 54 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1229/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki työntekijän eläkelain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1230/2014
Päätös

Hyväksytty

12. Laki yrittäjän eläkelain 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1231/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki valtion eläkelain 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1232/2014
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1233/2014
Päätös

Hyväksytty

15. Laki merimieseläkelain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1234/2014
Päätös

Hyväksytty

16. Laki sosiaalihuoltolain 17§:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1235/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta

2. Laki terveydenhuoltolain 30 § muuttamisesta

3. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta

5. Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta

6. Laki perusopetuslain 34 a §:n kumoamisesta

7. Laki lukiolain 29 b §:n kumoamisesta

8. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 39 a §:n kumoamisesta

9. Laki kunnallisen eläkelain 22 §:n muuttamisesta

10. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 54 §:n 2 momentin kumoamisesta

11. Laki työntekijän eläkelain 53 §:n muuttamisesta

12. Laki yrittäjän eläkelain 50 §:n muuttamisesta

13. Laki valtion eläkelain 51 §:n muuttamisesta

14. Laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta

15. Laki merimieseläkelain 53 §:n muuttamisesta

16. Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Koskela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2014 Päättynyt PTK 106/2014
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/2014 vp
Valmistunut

18.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 1.-8. ja 10.-16. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina. että 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2014 Päättynyt PTK 116/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.2014 Päättynyt PTK 118/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

29

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2014

Vastaus
EV 180/2014 vp