HE 219/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki palkkaturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1633/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1634/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki palkkaturvalain muuttamisesta

2. Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Steiner

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

22

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 12/2009 vp
Valmistunut

03.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2009 Keskeytetty PTK 121/2009
09.12.2009 Päättynyt PTK 122/2009 4-9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.2009 Keskeytetty PTK 125/2009
15.12.2009 Päättynyt PTK 126/2009 7
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2009

Vastaus
EV 254/2009 vp