Valtiopaivaasia HE 220/2005

HE 220/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen varauma, 12 artikla

Päätös

Hyväksytty

2. Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen varauma, 17 artikla

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen varauma, 12 artikla

2. Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen varauma, 17 artikla

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2006 Päättynyt PTK 3/2006 8
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2006 vp
Valmistunut

21.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Suomen pitävän Strasbourgissa 4 päivänä marraskuuta 1998 tehdyn lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen (SopS 108/2002) 12 artiklaan ja 17 artiklan 1 kappaleen b kohtaan tekemänsä varaumat voimassa toistaiseksi.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2006 vp
Valmistunut

24.02.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.03.2006 Päättynyt PTK 29/2006 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi mietinnön ponteen sisältyvän ehdotuksen siinä tarkoitettujen varaumien pitämisestä voimassa toistaiseksi.

Lainsäätämisjärjestys

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen Suomen tekemien varaumien pitämiseen voimassa toistaiseksi ja että tästä päätetään äänten enemmistöllä.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.04.2006

​​​​