Valtiopaivaasia HE 23/2013

HE 23/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa

Vahvistettu

30.08.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
658/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.08.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
659/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa

2. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.03.2013

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lähde

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2013 Päättynyt PTK 30/2013 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/2013 vp
Valmistunut

06.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 14/2013 vp
Valmistunut

26.04.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2013 Päättynyt PTK 67/2013 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2013 Keskeytetty PTK 71/2013 4
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 5 §:n 3 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.2013

​​​​