HE 231/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle korkeimman oikeuden päätösvaltaisuutta koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Suomen Hallitusmuodon 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
267/1995
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
268/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
269/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon 54 §:n muuttamisesta

2) Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

3) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.1994 Päättynyt PTK 101/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3401

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 26/1994 vp
Valmistunut

07.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 195/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.1995 Päättynyt PTK 197/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.1995 Päättynyt PTK 198/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7381

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7470

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom (PeVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1995