Valtiopaivaasia HE 232/2008

HE 232/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.09.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
685/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.09.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
686/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.01.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009 5
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/2009 vp
Valmistunut

09.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus, että toimenpidealoite TPA 4/2007 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2009 Päättynyt PTK 65/2009 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2009

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot