HE 234/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tonnistoverolaiksi ja laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Tonnistoverolaki

Vahvistettu

05.06.2002

Voimaantulo

20.11.2002

Säädöskokoelma
476/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.2002

Säädöskokoelma
477/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Tonnistoverolaki

2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

26

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/2002 vp
Valmistunut

11.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 18, 24 ja 31 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 42/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.2002 Päättynyt PTK 48/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2002

Vastaus
EV 45/2002 vp