Valtiopaivaasia HE 238/2010

HE 238/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

25.05.2011

Säädöskokoelma
363/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

25.05.2011

Säädöskokoelma
364/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

25.05.2011

Säädöskokoelma
365/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

25.05.2011

Säädöskokoelma
366/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

2. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

3. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

4. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2010

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Suomi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2010 Päättynyt PTK 110/2010 18
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 21/2010 vp
Valmistunut

10.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 60 c §:n 3 ja 4 momentti ja voimaantulosäännöksen 1 momentti muutettuina, että lakialoite LA 67/2010 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 25/2007 vp ja TPA 11/2009 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.01.2011 Päättynyt PTK 135/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.01.2011 Päättynyt PTK 139/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.03.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​