Valtiopaivaasia HE 240/2010

HE 240/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1159/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1160/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta

2. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2010

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2010 Päättynyt PTK 110/2010 20
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 11/2010 vp
Valmistunut

23.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2010 Päättynyt PTK 120/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2010 Päättynyt PTK 122/2010 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.2010

​​​​