Valtiopaivaasia HE 244/2010

HE 244/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n sekä yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1116/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1117/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

2. Laki yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lakimies Ruuhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2010 Päättynyt PTK 110/2010 26
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 32/2010 vp
Valmistunut

16.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2010 Päättynyt PTK 116/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2010 Päättynyt PTK 118/2010 29
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2010

​​​​