Valtiopaivaasia HE 245/2014

HE 245/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
799/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
800/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki hallintolain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
801/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ympäristönsuojelulain 207 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
802/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vesilain 11 luvun 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
803/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
804/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
805/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki työttömyysturvalain 12 a luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
806/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
807/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
808/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
809/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

3. Laki hallintolain 40 §:n muuttamisesta

4. Laki ympäristönsuojelulain 207 §:n muuttamisesta

5. Laki vesilain 11 luvun 15 §:n muuttamisesta

6. Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

7. Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

8. Laki työttömyysturvalain 12 a luvun 5 §:n muuttamisesta

9. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

10. Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

11. Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.11.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Manner

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2014 Päättynyt PTK 119/2014 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/2014 vp
Valmistunut

06.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 6.-11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 89/2014 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 43/2014 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.2015 Päättynyt PTK 152/2014 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2015 Päättynyt PTK 155/2014 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.06.2015

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​