HE 246/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

27.12.2006

Säädöskokoelma
1209/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ajoneuvoverolain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

27.12.2006

Säädöskokoelma
1210/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki polttoainemaksusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

27.12.2006

Säädöskokoelma
1211/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista

2. Laki ajoneuvoverolain 48 §:n muuttamisesta

3. Laki polttoainemaksusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2006 Päättynyt PTK 110/2006
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/2006 vp
Valmistunut

28.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2006 Päättynyt PTK 124/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.2006

Vastaus
EV 206/2006 vp