Valtiopaivaasia HE 246/2010

HE 246/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
634/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
635/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.11.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Siltanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2010 Päättynyt PTK 110/2010 12
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 34/2010 vp
Valmistunut

16.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 46/2010 vp
Valmistunut

02.12.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 157/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.2011 Keskeytetty PTK 158/2010 2
22.02.2011 Päättynyt PTK 159/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.03.2011 Päättynyt PTK 163/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 3 ja 9 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.05.2011