Valtiopaivaasia HE 247/1994

HE 247/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta

Vahvistettu

03.02.1995

Voimaantulo

29.04.1997

Säädöskokoelma
346/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.02.1995

Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskeva yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

29.04.1997

Säädöskokoelma
348/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta

2) Laki rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskeva yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.1994

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3523

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 12/1994 vp
Valmistunut

12.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 3/1994 vp
Valmistunut

15.11.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.01.1995 Päättynyt PTK 175/1994 6686

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.1995 Päättynyt PTK 178/1994 6821
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.1995 Päättynyt PTK 180/1994 6936

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 § 1) VJ 69 § 1 mom (HE)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.01.1995

Hyväksytyt lausumat

UaVM:n 1. ponsi

​​​​