Valtiopaivaasia HE 25/2004

HE 25/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä kemikaalilain 42 ja 52 §:n ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

02.09.2004

Säädöskokoelma
449/2004
Sopimussarja
107/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kemikaalilain 42 ja 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

02.09.2004

Säädöskokoelma
450/2004
Sopimussarja
109/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

02.09.2004

Säädöskokoelma
451/2004
Sopimussarja
111/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä

Asetuksen voimaantulo

02.09.2004

Säädöskokoelma
808/2004
Sopimussarja
108/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki kemikaalilain 42 ja 52 §:n muuttamisesta

3. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.03.2004

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kivelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.03.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004 5
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 5/2004 vp
Valmistunut

14.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Rotterdamissa 10 päivänä syykuuta 1998 tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä siltä osin kuin yleissopimus kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 46/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.04.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.2004 Päättynyt PTK 47/2004 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2004 Päättynyt PTK 48/2004 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin