HE 25/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Passilaki

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

21.08.2006

Säädöskokoelma
671/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

21.08.2006

Säädöskokoelma
672/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

21.08.2006

Säädöskokoelma
673/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

21.08.2006

Säädöskokoelma
674/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Passilaki

2. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

4. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lupahallintopäällikkö Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.04.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.04.2005 Päättynyt PTK 37/2005
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/2006 vp
Valmistunut

13.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 70/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2006 Päättynyt PTK 72/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2006 Päättynyt PTK 74/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2006

Vastaus
EV 92/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin