HE 250/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Intian välillä taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

11.02.2011

Voimaantulo

21.04.2011

Säädöskokoelma
135/2011
Sopimussarja
46/2011
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välillä taloudellisesta yhteistyöstä

Asetuksen voimaantulo

21.04.2011

Säädöskokoelma
327/2011
Sopimussarja
47/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välillä taloudellisesta yhteistyöstä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Halinen-Kaira

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2010 Päättynyt PTK 114/2010
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 10/2010 vp
Valmistunut

18.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 141/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.01.2011 Päättynyt PTK 142/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.01.2011 Päättynyt PTK 143/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.01.2011

Vastaus
EV 280/2010 vp