Valtiopaivaasia HE 256/2014

HE 256/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitolaiksi

Päätökset

1. Perhehoitolaki

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
263/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki lastensuojelulain 56 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
264/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kunnallisen eläkelain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
265/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
266/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
267/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
268/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sosiaalihuoltolain 61 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
269/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Perhehoitolaki

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.11.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Holopainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2014 Päättynyt PTK 118/2014 11
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 48/2014 vp
Valmistunut

18.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 2.-7. lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 54/2014 vp
Valmistunut

23.01.2015

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 158/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2015 Keskeytetty PTK 159/2014 6
27.02.2015 Päättynyt PTK 162/2014 2 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotettujen uusien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2015 Keskeytetty PTK 163/2014 17
06.03.2015 Päättynyt PTK 166/2014 5 6,7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetut uudet lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan sen 22 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huo mioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.03.2015

​​​​