Valtiopaivaasia HE 258/2010

HE 258/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1415/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1416/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.11.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Lahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.11.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2010 Päättynyt PTK 118/2010 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 47/2010 vp
Valmistunut

30.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 66/2009 vp, LA 16/2010 vp ja LA 60/2010 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2010 Keskeytetty PTK 125/2010 6
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 1 1-4
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2010 Keskeytetty PTK 129/2010 3
14.12.2010 Päättynyt PTK 131/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 122/2010 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2010

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot