HE 26/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvostosta annetun lain ja ulkoasiainhallintolain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
540/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkoasiainhallintolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
541/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki ulkoasiainhallintolain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.2000 Päättynyt PTK 56/2000
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 9/2000 vp
Valmistunut

30.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 79/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.2000 Päättynyt PTK 80/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.2000 Päättynyt PTK 84/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.2000

Vastaus
EV 73/2000 vp